Jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Jeg behandler persondata og er dataansvarlig og forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg behandler dine data, som sker inden for rammerne af den gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende om min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er særligt opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

Jeg indhenter og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indhenter kun de data, der er nødvendige for vores samarbejde og din eller dit barns behandling, eller som opfylder de lovmæssige krav, der vedrører mit arbejde. Personoplysningerne afgiver du selv under en telefonsamtale, gennem krypteret mail eller ved fysiske samtaler. Det kan f.eks. være

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
 • Helbredsoplysninger (Fysiske og psykiske)

Jeg indhenter og opbevarer dine data i forbindelse med behandlingsmæssige formål eller andre forretningsmæssige formål. Fysiske journaler opbevares i aflåst skab. Det sker for eksempel:

 • I forbindelse med behandlinger i klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.
 • Ved udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Når der brug for at Kommunikere med andre sundhedspersoner, læger, kommunale instanser eller sygehuse.
 • I forbindelse med afregning.
 • Og endelig for at overholde mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. xx
Det er frivilligt at afgive persondata

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil dog være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger sker kun med dit samtykke

I det omfang, det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig/dit barn, vil dine personoplysninger, i samarbejde og med samtykke fra dig, blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af jul2016
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
Du kan altid tilbagekalde dit samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Kontakt mig på mail hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine data behandlere er p.t.

 • Terapeutbooking
 • Mobilepay
 • Danastar
Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt og dataansvarlig

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig:

Psykolog
Charlotte Staal Dinesen
Østergade 1, 1.th
5500 Middelfart

psykolog@charlottestaaldinesen.dk

tlf. : 25 27 44 60